Речните нива - без съществени изменения

15 ноември 2018 | 14:58

 

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение на р. Искър - от -19 до +28 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -1 см до +4 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -73 см до +71 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +91 см, както и по р. Арда от -26 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите 3 дни нивата на реките ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения днес и в сутрешните часове на 16 ноември  във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Вследствие на валежи от дъжд и сняг на 18 ноември ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в притоците и по основната река над Габрово. На 17 и 18 ноември речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 17ноември до 19-и , вследствие на валежи от дъжд и сняг се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите два дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. Днес вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. От късните вечерни часове на 17 и на 18 ноември , вследствие на валежи ще има повишения на нивата на реките, разположени южно от град Бургас. По-значителни повишения са възможни в ранните сутрешни часове на 18 ноември във водосборите на реките Караагач, Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Днес са възможни незначителни повишения на нивата в Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Тунджа. В следобедните и вечерни часове на 18 ноември , вследствие на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на речните нива на притоците на р. Марица в долното ѝ течение и на тези в средното и долно течение на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 18 ноември вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива на притоците в долното течение на реките Струма и Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 15 и 16 ноември 2018 г. – опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.11.2018 г. е 3 962,7 и представлява 61,1% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 14.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,1% от общия им обем;
  • напояване – 51,4% от общия им обем;
  • енергетика – 65,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 252,508 млн. м3, което е 50,78% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 200,459 млн. м3, което е 51,70% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 118,569 млн. м3, което 75,67% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 36,288 млн. м3, което е 25,52% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 169,456 млн. м3, което е 42,36% от общия му обем.