Речните нива - без съществени изменения

04 декември 2018 | 14:57

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на почти всички реки във водосбора са останали без съществени  промени .  Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +4 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -3 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в средното и долно течение на р. Искър от -18 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна - брегови лед  по  р. Осъм в района на гр. Ловеч.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките  са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното речните нива  са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -146 см до +146 см и на р. Тунджа при с. Баня – от -47 см до +47 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на средното течение на р. Марица, където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -9 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес и утре  в резултат на частично снеготопене и валежи са възможни незначителни повишения на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че  водните количества на 5, 6 и 7декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 декември  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива са възможни днес в следобедните и вечерни часове във водосборите на Северночерноморските реки в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове в планинските притоци на реките Тунджа и Марица в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Днес и утре са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на частично снеготопене и валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

За 5 декември 2018 г. НИМХ обявява жълт код за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и София-област за опасност от образуване на поледици през предстоящата нощ и в сутрешните часове.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.12.2018 г. е 3 834,5 млн. м3 и представлява 59,1% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% по-малко от обема на 03.12.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,5% от общия им обем;
  • напояване – 50,7% от общия им обем;
  • енергетика – 62,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 265,761 млн. м3, което е 53,45% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 186,109 млн. м3, което е 47,99% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 102,549 млн. м3, което 65,44% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 38,101 млн. м3, което е 26,79% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 164,584 млн. м3, което е 41,15% от общия му обем.