Речните нива - без съществени изменения

06 декември 2018 | 15:36

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на голяма част от реките във водосбора са останали без съществени изменения. Незначителни повишения вследствие на валежи са регистрирани  в планинските части на водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -13 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -4 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в средното и долно течение на р. Искър от -14 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Провадийска при гара Синдел е около прага високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното денонощие  са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в горното и средно течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -146 см до +146 см и на р. Тунджа при с. Баня – от -47 см до +46 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Пловдив, където е около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн:  през последното денонощие нивата на реките  са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -7 см до +7 см. Водните количества на реките  са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водни количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 декември  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.         

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи са възможни на 9 декември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 7 декември 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.  

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.12.2018 г. е 3821,9 млн. м3 и представлява 58,9% от сумата на общите им обеми, което е като обема на 06.12.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,4% от общия им обем;
  • напояване – 50,6% от общия им обем;
  • енергетика – 62,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 265,761 млн. м3, което е 53,45% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 186,887 млн. м3, което е 48,20% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 102,762 млн. м3, което 65,58% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 38,290 млн. м3, което е 26,92% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 163,294 млн. м3, което е 40,82% от общия му обем.