Речните нива - без съществени изменения

20 декември 2018 | 16:26

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -13 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +17 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна: брегови лед - р. Осъм в района на Троян.

Черноморски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Отчетените понижения на речните нива са до -2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -22 см до +11 см, за водосбора на р. Арда от -16 см до +6 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на водните нива в средното течение на р. Тунджа (от -46 см до +45 см), в горното течение на р. Марица (от -74 см до +72 см), в средното течение на р. Въча (от -144 см до +142 см). Водните количества на реките във водсбора на р. Тунджа са под праговете за средни води; водните количества в горното и долното течение на р. Марица са около праговете за средни води, в средното ѝ течение (при гр. Пловдив и гр. Първомай) както и в притоците ѝ р. Въча и р. Харманлийска са около праговете за високи води; водните количества във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: последното денонощие нивата на реките във водосбора са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са от -14 см до +5 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, само водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 21 – 23 декември в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в по-голямата част от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 21, 22 и 23 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че водните количества за 21, 22 и 23 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 22-23 декември са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание..

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом от 21 до 24 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни  нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 22-24 декември ще има незначителни повишения на нивата вследствие на снеготопене.  Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода 21 – 23 декември в резултат на снеготопене са вероятни незначителни повишения на речните нива в по-голямата част от водосбора. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода 21 – 23 декември в резултат на снеготопене са вероятни незначителни повишения на нивата на реките в по-голямата част от водосбора. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количествa ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В периода 21 – 23 декември в резултат на снеготопене са вероятни незначителни повишения на речните нива в по-голямата част от водосбора. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 21 декември 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.12.2018 г. е 3 792,9 млн. м3 и представлява 58,4% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1 % повече от предишния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,6 % от общия им обем;
  • напояване – 50,2 % от общия им обем;
  • енергетика – 61,9 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 285,077 млн. м3, което е 57,3 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 202,944 млн. м3, което е 52,3 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 112,266 млн. м3, което 71,6 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:           

  • Язовир „Копринка“ – 40,551 млн. м3, което е 28,5 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 154,909 млн. м3, което е 38,7% от общия му обем.