Речните нива няма да се покачват

14 септември 2018 | 14:01

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Искър от -18 см до +31 см. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит при с. Търнаре са над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -1 см до +2 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -13 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +24 см; за водосбора на р. Арда от -25 см до +25 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока и р. Въча от -133 см до +132 см (приток на р. Марица). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при гр. Девин са над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Места от -41 см до +30 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.09) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 15, 16 и 17.09.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (14.09) и през следващите 3 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 15, 16 и 17.09.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18.09.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (14.09) и през следващите 2-3 дни водните нива на реките от водосбора ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (14.09) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 16.09 са възможни незначителни повишения на водните нива главно във водосборите от долното течение на р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (14.09) и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водното количество на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: Днес (14.09) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 и 15 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:

http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.09.2018 г. е 4 549,6 млн. м3 и представлява 70,1 % от сумата на общите им обеми, което e 0.2 % по-малко в сравнение с 13.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 83,0 % от общия им обем;
  • напояване –56,9 % от общия им обем;
  • енергетика – 78,0 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 366,804 млн. м3, което е 73,8 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 263,664млн. м3, което е 68,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 116,996 млн. м3, което 74,7 % от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 46,018 млн. м3, което е 32,4 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 193,260 млн. м3, което е 48,3% от общия му обем.