Речните нива остават без изменения

09 август 2018 | 15:59

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата  на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без значителни изменения. В резултат на оттичане е регистрирано по-значително повишение(+39 см) на р. Русенски Лом при с. Божичен.  Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -11 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн:  речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са с  до -7 см. Водните количества в по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица (-34 см до +10 см) и притока ѝ р. Въча (-80 см до +81 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на  речните нива са от -19 см до +8 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн:  нива на реките през последното  денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -13 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

 

Хидрологична прогноза

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 10, 11 и 12 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 август  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще са без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има днес в следобедните часове във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества на реките  ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ за 9 и 10 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.08.2018 г. е 5 123.10 млн. м3 и представлява 78.9 % от сумата на общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с сряда 08.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88.6 % от общия им обем;
  • напояване – 63.2 % от общия им обем;
  • енергетика – 89.3 % от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 457.172 млн. м3, което е 91.94% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 356.375 млн. м3, което е 91.90% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 122.147 млн. м3, което 77.95% от общия му обем.

   

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 76.900 млн. м3, което е 54.07% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 224.040 млн. м3, което е 56.01 % от общия му обем.