Речните нива остават без изменения

11 октомври 2018 | 15:19

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:  речните нива през последното денонощие  са останали без съществени  промени . Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -12 см до +1 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в долното течение на р. Искър от -16 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките  през  изминалото денонощието са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -6 см до +1 см. Водните количества в реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -18 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +33 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -89 см до +89 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 12, 13 и 14 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира,че  водното количество в долното течение на р.Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 октомври ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни  нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Днес в следобедните и вечерните часове в резултат от валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни, реките ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 На 11 и 12 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.10.2018 г. е 4 231,8 млн. м3 и представлява 65,2% от сумата на общите им обеми, което e с 0,1% по-малко в сравнение с 10.10.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,8% от общия им обем;
  • енергетика – 71,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 289,834 млн. м3, което е 58,3% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 247,237 млн. м3, което е 63,8% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 113,433 млн. м3, което 72,4% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 34,440 млн. м3, което е 24,2% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 182,716 млн. м3, което е 45,7% от общия му обем.