Речните нива остават без изменения

27 февруари 2019 | 15:10

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -3 см до +22 см, за водосбора на р. Искър от -10 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Янтра в граници от -7 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Лом при с. Василовци е около прага за високи води.

Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -1 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +10 см; за  водосбора на р. Марица от - 16 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +14 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Въча при местността Забрал (от -87 см до +92 см) и на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +46 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Харманлийска при гр. Харманли е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -5 см до +7 см, а за водосбора на р. Места от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 28  февруари и на 1 и 2 март ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че  водните количества на 28 февруари и на 1 и 2 март  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че  водните количества на 28 февруари и на 1 и 2 март ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28 февруари и на 1, 2 и 3 март  ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че

водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 28 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.02.2019 г. е 3 994,7 млн. м3, представлява 61,5% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 26.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,4% от общия им обем;
  • напояване – 50,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 400,834 млн. м3, което е 80,61% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 321,378 млн. м3, което е 82,88% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 114,256 млн. м3, което 72,91% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 58,506 млн. м3, което е 41,14% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 182,854 млн. м3, което е 45,71% от общия му обем.