Речните нива остават без промяна

07 август 2017 | 16:27
По данни и прогнози на Националния институт по метеорологя и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени изменения. Колебания (от -27 см до +51 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от -12 см до +22 см Черноморски басейн: колебания от -3 см до +3 см Източнобеломорски басейн: колебания от -27 см до +51 см Западнобеломорски басейн: колебания от -5 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни колебания в резултат на валежи са възможни във вечерните часове днес и утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че прогнозираните водни количества на 8, 9 и 10 август ще бъдат под средно многогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 08, 09 и 10.08.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: във вечерните часове днес и утре след валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите на пиринските притоци на реките Места и Струма. На 9 и 10 август речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Поради продължаващото горещо време на 8 август НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за цялата страна. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7.08.2017 г. е 4 232,1 млн. м3 и представлява 65,2% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 85,3% от общия им обем;
  • напояване – 49,1% от общия им обем;
  • енергетика – 74,1% от общия им обем.