Речните нива остават без промяна

02 май 2019 | 15:20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи и оттичане са регистрирани незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Джулюница при с. Джулюница до + 14 см и в долните части от водосбора на р. Русенски Лом до +18 см на р. Русенски Лом при с. Божичен. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -17 см до +29 см; за водосбора на р. Искър с от -17 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -28 см до +18 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста (от -17 см до +29 см). Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около прага за високи води са р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча до -76 см/+74 см при местността Забрал и на р. Марица при гр. Пловдив от -13 см до +28 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водни количества около прага за високи води са р. Тунджа при гр. Павел баня, р. Чепеларска при с. Бачково и р. Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение.Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +1 см, а за водосбора на р. Струма от -7 см до +5 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е р. Места при м. Момина кула.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.05) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 05.05 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.05) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 05.05 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.05) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 05.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора на реката. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.05) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (02.05) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 06-09.05 ще има повишения на речните нива, в резултат на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки, като днес (02.05) са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, на 02.05 и 05.05, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, главно във водосбора на р. Арда и р. Бяла. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.05) и през следващите два дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи на 05.05 ще има повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 3 май 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.05.2019 г. е 4 330,2 млн. м3, представлява 66,7% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 30.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,8% от общия им обем;
  • напояване – 53,2% от общия им обем;
  • енергетика – 74,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 397,136 млн. м3, което е 79,87% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 308,522 млн. м3, което е 79,56% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 113,433 млн. м3, което 72,39% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 91,043 млн. м3, което е 64,02% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,189 млн. м3, което е 44,05% от общия му обем.