Речните нива остават без съществени изменения

20 октомври 2017 | 16:20

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от - 26/+ 80 см в Дунавския и  Източнобеломорския басейни, във водосборите на реките Искър и Въча. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 26 см до + 26 см

Черноморски басейн: понижения с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 80 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. От следобедните часове на 23 октомври в следствие на валежи  ще започнат незначителни повишения на нивата в реките западно от р. Искър.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 октомври водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От късните вечерни часове на 23 октомври незначителни повишения на водните нива ще има в старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждениена НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни нивата в басейна ще се задържат без съществени изменения. След обяд на 23 октомври водните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 21 октомври 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20 октомври 2017 г. е 3805,8 млн. м3 и представлява 59,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 83, 7% от общия им обем
  • напояване – 42, 1% от общия им обем
  • енергетика – 68 % от общия им обем.