Речните нива остават без съществени изменения

17 април 2018 | 17:33

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -11 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -8 см до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на речните нива в горното и средно течение на река Марица по основната река от -16 см до +25 см и на река Въча при Девин с +74 см. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около и под праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни  речните нива ще бъдат без съществени изменения. Незначителни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има във водосборите на реките Ерма, Габерска и Нишава. През нощта на 19 срещу 20 април, вследствие на валежи, повишения на речните нива ще има в старопланинските части от водосборите на реките, като по-значителни ще са във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни в резултат на валежи и снеготопене ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 18, 19 и 20 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20 и 21 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 19 срещу 20 април водните нива на реките от басейна краткотрайно ще се повишат, по-значителни ще са повишенията във водосборите на южночерноморските реки. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: в обедните и следобедните часове днес ще има повишения на водните нива в родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда. На 18 и 19 април речните нива ще са без съществени изменения. През нощта на 19 срещу 20 април, вследствие на валежи повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по-значителни ще са в долните части от водосборите на основните реки. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат повишенията в горните части от водосбора на река Струма и в рилските и пирински притоци на реките Места и Струма. На 18 и 19 април речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане са възможни повишения на водните нива в долните течения на основните реки. На 20 април, в резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в горните части от водосбора на река Места и в долните части от водосбора на река Струма. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради високата почвена влажност и интензивни валежи комбинирани с частично снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения в следобедните часове днес във водосбора на река Канина (приток на р. Места) и на река Джерман (приток на р. Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.04.2018 г. е 5 266,6 млн. м3 и представлява 81,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,9% от общия им обем;
  • напояване – 69,1% от общия им обем;
  • енергетика – 88,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 470,744 млн. м3, което е 945,67% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 346,007 млн. м3, което е 89,23% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 141,102 млн. м3, което 90,04% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 116,823 млн. м3, което е 82,15% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 262,986 млн. м3, което е 65,75% от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Ивайловград“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Ясна поляна“, „Домлян“, „Пчелина“, „Тича“.

Със запълване 100% без да преливат са язовирите „Боровица“ и „Асеновец“.

През преливните съоръжения преливат язовирите:

-          яз. „Камчия“ прелива с 3,0 м3/сек, 

-          яз. „Пчелина“ – прелива с 4,258 м3/сек;

Предвид наличният завирен обем в язовир „Искър“, който към 16.04.2018г. е 559,491 млн. м3 (85,4%), регистрираният по-висок приток за първата половина на месеца в сравнение с прогнозния такъв, както и продължаващата рехабилитация на ХГ1 на ВЕЦ „Пасарел“, с месечния график за месец април е предписано да бъдат контролирано освободени 10,000 млн. м3 енергийно непреработени от ВЕЦ „Пасарел“ води, считано от 23.04.2018 г.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.