Речните нива остават без съществени изменения

26 април 2018 | 15:09

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -35 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -15 см до +20 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока й река Въча при местността Забрал до -82/+82 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосбора на реките Места и  Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, приток на река Струма. Регистрираните колебания са от -22 см до +27 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ :

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения.  В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните часове на 26.04.2018 г във водосбора на р. Искър над яз. Искър;

o   В следобедните часове на 27.04.2018 г в горните части от водосбора на р. Янтра и в горните части от водосбора на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом);

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 26 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 и 29 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре 27 април  в следобедните часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на днес и утре в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и на 27 април са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните  часове на 26.04.2018 г във водосбора на р. Ибър (приток на р. Марица);

  •  Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните часове на 26.04.2018 г – във водосбора на р. Санданска Бистрица (приток на р. Струма);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 27 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.04.2018 г. е 5 199,3 млн. м3 и представлява 80,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 91,1% от общия им обем;

напояване – 68,4% от общия им обем;

енергетика – 87,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 440,650 млн. м3, което е 88,6 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 331,642 млн. м3, което е 85,5 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 138,546 млн. м3, което 88,4% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 114,659 млн. м3, което е 80,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 261,926 млн. м3, което е 65,5 % от общия му обем.

Контролирано започна освобождаване на енергийно непреработени  до 13 м3/сек от язовир „Искър“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.