Речните нива остават без съществени изменения

04 май 2018 | 15:22

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см. По-значителни изменения са регистрирани в средното и долно течение на река Искър и на река Огоста при с. Бутан с до -18/+26 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -6 см до +7 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока ѝ река Въча при местността Забрал с до -119/+124 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосборите на реките Тунджа и Арда са под праговете за средни води. Водните количества на реките във водосборите на река Марица са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се повишили краткотрайно в резултат на валежи. Регистрираните колебания са от -9 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 6 и 7 май ще има краткотрайни, повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Огоста и в планинските части от водосборите на останалите реки. По-съществени ще бъдат повишенията на  7 май във водосборите на реките западно от река Искър и на реките в горните части от водосбора на река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 5 и 6 и 7 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 6 и 7 май ще има краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6 и 7 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 7 май, в резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 6 и 7 май ще има краткотрайни, повишения на речните нива, като по-значителни ще са в горните части от водосбора на река Марица и във водосбора на река Арда, на 7 май. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в рилските и пирински притоци на реките Струма и Места и във водосбора на река Доспат. На 6 и 7 май, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще са те на 7 май в рилските и пиринските притоци на реките Струма и Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 05 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.                                 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.05.2018 г. е 5 181,5 млн. м3 и представлява 79,8% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
  • напояване – 67,8% от общия им обем;
  • енергетика – 87,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 439,300 млн. м3, което е 88,3 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 326,491 млн. м3, което е 84,2 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 144,990 млн. м3, което 92,5% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 110,985 млн. м3, което е 78,0 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 261,218 млн. м3, което е 65,3% от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно непреработени води от язовир „Искър“- до 13 м3/сек.