Речните нива остават без съществени изменения

19 юли 2018 | 16:04

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са от -11 до +5 см. Водните количества на реките  са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания  са от -8 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значително понижение в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на р. Въча при  Девин (-75 см).  Колебанията на водните нива в останалата част от басейна са от -23 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения на речните нива са до -6 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките от басейна, а на 22 юли във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Малък Искър. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 20, 21 и 22 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 юли ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и на 21 юли са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките северно от р. Камчия , а на 22 юли - в реките разположени северно от Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре  са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива на реките ще са под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове днес и утре са възможни краткотрайни повишения в Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на НИМХ- БАН за 20 юли 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления .

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.07.2018 г. е 5 190,3 млн. м3 и представлява 80,0% от сумата на общите им обеми, което с 0,1% по-малко от предходния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,4% от общия им обем;
  • напояване – 64,2% от общия им обем;
  • енергетика – 90,3% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:
  • Язовир „Кърджали“ – 475,420 млн. м3, което е 95,61% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ 351,837 млн. м3, което е 90,73% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 141,388 млн. м3, което 90,23% от общия му обем.

      2. Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ 78,582 млн. м3, което е 55,26% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 231,240 млн. м3, което е 57,81% от общия му обем.