Речните нива остават без съществени изменения

07 септември 2018 | 15:24

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -24 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +11см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества в реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +13 см; за водосбора  на р. Арда от -12 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в горното течение на р. Марица с от -26 см с до +21 см и на притока ѝ р. Въча с от -87 см с до +86 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките са останали без съществени промени. Регистрирани са изменения на нивата във водосборите на р. Струма са от -6 см до +7 см и на р. Места от -1 см до +1 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 8 септември, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките Лом, Огоста и Искър, а на  9 септември във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и на 8 септември речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 8 септември,ю в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат около праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре, речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 9 септември  в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките. На 10 септември речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни нивата на реките ще се понижават.  В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 7 и 8 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата в Рилските и Родопските притоци на р. Марица, както и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 8 септември, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в планинските притоци на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

 

На 7 и 8 септември 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към  07.09.2018 г. е 4 634.4 млн. м3 и представлява 71.4% от сумата на общите им обеми, което e 0.3% по-малко в сравнение с 05.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84.2% от общия им обем;
  • напояване – 58.1% от общия им обем;
  • енергетика – 79.4% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 372.361 млн. м3, което е 74.89% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 274.202 млн. м3, което е 70.71% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 114.020 млн. м3, което 72.76% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 50.671 млн. м3, което е 35.63% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 199.350 млн. м3, което е 49.84% от общия му обем.