Речните нива остават без съществени изменения

26 септември 2018 | 16:38

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 15 см до + 11 см; за водосбора на р. Вит от - 4 см до + 6 см; за водосбора на р. Осъм от - 12 см до + 11 см; за водосбора на р. Янтра от - 11 см до + 6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до + 7 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания са от - 5 см до + 4 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 13 см до + 7 см; за водосбора на р. Марица от - 9 см до + 7 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 11 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от - 145 см до + 145 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица – около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 12 см до + 12 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 29 септември в резултат на валежи, краткотрайни повишения на водните нива ще има в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 29 септември в резултат на валежи, краткотрайни повишения на водните нива ще има в долното течение на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 27 септември 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.09.2018 г. е 4386,2 млн. м3 и представлява 67,6% от сумата на общите им обеми, което e с 0,8% по-малко в сравнение с 25.09.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 81% от общия им обем
  • напояване – 55,1% от общия им обем
  • енергетика – 74,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 346,192 млн. м3, което е 69,62% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 243,665 млн. м3, което е 62,84% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 110,192 млн. м3, което 70,32 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 37,165 млн. м3, което е 26,13% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 184,786166 млн. м3, което е 46,20% от общия му обем.