Речните нива остават без съществени изменения

12 октомври 2018 | 16:28

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 10 см до + 12 см; за водосбора на р. Вит от - 5 см до + 6 см; за водосбора на р. Осъм от - 16 см до + 14 см; за водосбора на р. Янтра от - 3 см до + 3 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -  4 см до + 1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от - 3 см до + 2 см. Водните количества в реките от басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките от басейна през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 4 см до + 8 см; за водосбора на р. Марица от - 17 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от - 89 см до + 88 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 5 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 13, 14 и 15 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.10.2018 г. е 4225,5 млн. м3 и представлява 65,1% от сумата на общите им обеми, което e с 0,1% по-малко в сравнение с 11.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,1% от общия им обем
  • напояване – 53,7% от общия им обем
  • енергетика – 71,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 278,565 млн. м3, което е 56,02% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 256,083 млн. м3, което е 66,04% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 114,728 млн. м3, което 73,21% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 34,529 млн. м3, което е 24,28% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 182,440 млн. м3, което е 45,61% от общия му обем.