Речните нива остават без съществени изменения

16 октомври 2018 | 15:53

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 11 см до + 20 см; за водосбора на р. Вит от - 6 см до + 7 см; за водосбора на р. Осъм от - 14 см до + 18 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 2 см до + 3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения са с до + 2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 11 см до + 9 см; за водосбора на р. Марица от - 11 см до + 13 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица от - 69 см до + 70 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 6 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на речните нива са възможни във водосборите на Добруджанските реки в резултат на валежи утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозираь че в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 18 и 19 октомври в резултат на валежи се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на Южночерноморските реки (южно от гр. Бургас). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива са възможни утре в долните части от водосборите на реките Тунджа, Марица, както и Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реката ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 октомври 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.10.2018 г. е 4195,9 млн. м3 и представлява 64,6% от сумата на общите им обеми, което e с 0,2% по-малко в сравнение с 15.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,7% от общия им обем
  • напояване – 53,3% от общия им обем
  • енергетика – 70,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 273,040 млн. м3, което е 54,9% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 254,113 млн. м3, което е 65,5% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 115,797 млн. м3, което 73,9% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 34,796 млн. м3, което е 24,5% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 180,922 млн. м3, което е 45,2% от общия му обем.