Речните нива остават без съществени изменения

24 октомври 2018 | 16:03

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 10 см до + 8 см; за водосбора на р. Вит от - 12 см до + 10 см; за водосбора на р. Осъм от - 26 см до + 15 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 3 см до + 2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са от - 1 см до + 3 см. Водните количества в реките са около праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено с около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 12 см до + 12 см; за водосбора на р. Марица от - 14 см до + 9 см; за водосбора на р. Арда от - 5 см до + 5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от - 16 см до + 17 см, както и на р. Арда от - 11 см до + 19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от  -5 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през нощта срещу 25 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 октомври, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 26 и 27 октомври речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода 24-25 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи. През следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през нощта срещу четвъртък в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. През следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през нощта срещу 25 в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда. През следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на днес водните количества ще бъде под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес  и през нощта срещу четвъртък в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горните и средни части от водосборите на реките Струма и Места. През следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъде под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 25 октомври 2018 г. НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър за повечето области в Западна и Централна България. През по-голямата част от денонощието все още поривите на северозападния вятър ще достигат 20-25 м/с. Едва към края на деня вятърът ще започне да отслабва.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.10.2018 г. е 4121,0 и представлява 63,5 % от сумата на общите им обеми, което сe равнява на обема на  23.10.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9 % от общия им обем
  • напояване – 52,7 % от общия им обем
  • енергетика – 69,2 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ 256,851 млн. м3, което е 51,7  % от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 240,360 млн. м3, което е 62,0 % от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 122,648 млн. м3, което 78,3 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 35,379 млн. м3, което е 24,9 % от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 178,300 млн. м3, което е 44,6% от общия му обем.