Речните нива остават без съществени изменения

14 ноември 2018 | 14:55

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през изминалото  денонощие нивата на реките  са останали без съществени изменения. Регистрираните промени са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -2 см до +3 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -89 см до +88 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +92 см, както и по р. Арда от -24 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само на р. Въча в местността Забрал и на р. Марица при градовете Пазарджик и Пловдив са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие  речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения  са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Утре и в сутрешните часове на 16 ноември, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и  Русенски Лом. На 16 и 17 ноември водните нива на реките  ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че  водните количества на 15, 16 и 17 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 15, 16 и 17 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Утре и на 16 ноември, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в притоците и по основната река над гр. Габрово. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 ноември вследствие на валежи са възможни незначителни повишения  във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15 ноември са възможни незначителни повишения на речните нива в Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че речните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 и 15 ноември 2018 г. - опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.11.2018 г. е 3 969,8 и представлява 61,2% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 13.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,2% от общия им обем;
  • напояване – 51,5% от общия им обем;
  • енергетика – 66,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 252,228 млн. м3, което е 50,73% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 201,780 млн. м3, което е 52,04% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 117,841 млн. м3, което 75,20% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 36,242 млн. м3, което е 25,48% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 170,116 млн. м3, което е 42,53% от общия му обем.