Речните нива остават без съществени изменения

10 декември 2018 | 15:13

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на водните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -10 см до +15 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +5 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -3 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие във водосбора са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на водните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за средни води, само водното количество на река Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн:  през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на речните нива : за водосбора на р. Тунджа от -17 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -21 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +22 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения се наблюдават по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица (± 64 см.) и при м. Забрал на р. Въча (от -145 см. до + 144 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Марица при гр. Пловдив, където е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките във водосбора са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на очаквани валежи, на 10 и 11 декември  са възможни незначителни повишения на речните нива в западната и централната част на басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 декември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 11, 12 и 13 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 11, 12 и 13 декември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите тридни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес

и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 11 декември се очакват краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. На 10 декември в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в горното и средното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес през деня са възможни незначителни повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Струма вследствие на валежи. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

 В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 и 11 декември 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.12.2018 г. е 3799,0 млн. м3 и представлява 58,5% от сумата на общите им обеми, което е с 0,3% по-малко от обема на 07.12.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,2% от общия им обем;
  • напояване – 50,4% от общия им обем;
  • енергетика – 61,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 267,339 млн. м3, което е 53,77% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 188,290 млн. м3, което е 48,56% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 98,808 млн. м3, което 63,05% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“: 

  • Язовир „Копринка“ – 38,717 млн. м3, което е 27,22% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 162,004 млн. м3, което е 40,50% от общия му обем.