Речните нива остават без съществени изменения

01 февруари 2019 | 15:43

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи и снеготопене, водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -17 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -31 см до +23 см; за водосбора на р. Вит от -13 см до +25 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +29 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменения или са се повишили, в резултат на валежи. Регистрираните повишения на речните нива са до +105 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Повишения са регистрирани само в долните течения на р. Тунджа и р. Марица, вследствие на оттичане. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +13 см;  за водосбора на р. Марица от  -18 см до +35 см;  за водосбора на р. Арда от -125 см до +12 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от  -5 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Въча (от -81 см до +70 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Тополница при с. Поибрене, р. Чепеларска река при с. Бачково, р. Марица при гр. Първомай, р. Харманлийска река при гр. Харманли и реките във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -16 см до +11 см, а за водосбора на р. Места от -38 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките западно от р. Искър. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (01.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 02, 03, 04 и 05.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (01.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), във водосбора на р. Марица (в Старопланинските и Рило-Родопските ѝ притоци) и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). В резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на р. Тунджа (до 03.02) и на р. Марица (до 04.02). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Западнобеломорски басейн: Днес (01.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес все още ще има повишения на речните нива в долното течение на р. Струма. В резултат на снеготопене, през следващите дни са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 02 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 28,178 млн.м3, което е 7,27% от общия обем, приток към 12,0 часа 274,552 м3/ сек / намалява/; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 11,286 млн.м3, което е 2,27% от общия обем, приток към 12,0 часа 179,851 м3/сек /намалява/.

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 бр. язовири:

„Ахелой“ – 0,065 м3/сек;

„Бели Лом“ – 0,060 м3/сек;

„Горни Дъбник“ – 0,125 м3/сек;

„Домлян“ – 0,120 м3/сек;

„Кула“ – 0,080 м3/сек;

„Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек;

„Панчарево“ – 3,60 м3/сек;

„Порой“ – 0,120 м3/сек;

„Рабиша“ – 0,050 м3/сек;

„Съединение“ – 0,080 м3/сек;

„Ястребино“ – 0,100 м3/сек;

„Тракиец“ – 1,500 м3/сек;

„Георги Трайков“ – 1,290 м3/сек;

„Сопот“ – 0,110 м3/сек;

През преливните съоръжения преливат язовир „Боровица“ и язовир „Пчелина“, като преливните количества не създават предпоставки за наводнения и/или опасност за населението и инфраструктурата в района:

язовир „Боровица“обем 27,300 млн. м3; прелива с 21,43 м3/сек – без проблеми.

яз. „Пчелина“ – обем 54,200 млн. м3; прелива с 4,3 м3/сек – без проблеми.

Язовири със запълване над 90%:

яз. „Кърджали“ – обем 485,950 млн. м3, свободен обем 11,286 млн. м3;

яз. „Студен кладенец“ – обем 359,594 млн. м3, свободен обем 28,178 млн. м3;

яз. „Йовковци“ – обем 83,308 млн. м3, свободен обем 8,870 млн. м3;

яз. „Среченска бара“ – обем 15,200 млн. м3, свободен обем 0,300 млн. м3;

яз. „Кричим“ – обем 19,131 млн. м3, свободен обем 1,125 млн. м3;

яз. „Розов кладенец“ – обем 19,032 млн. м3, свободен обем 1,368 млн. м3;

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 01.02.2019 г. е 4 101,4 млн. м3, представлява 63,2 % от сумата на общите им обеми и е с 0,5% по-голям от обема на 31.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,3% от общия им обем;
  • напояване – 50,2% от общия им обем;
  • енергетика – 70,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 485,950 млн. м3, което е 97,73% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 359,594 млн. м3, което е 92,73% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 116,635 млн. м3, което 74,43% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 51,794 млн. м3, което е 36,42% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 179,956 млн. м3, което е 44,99% от общия му обем.