Речните нива остават без съществени изменения

15 април 2019 | 18:07

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменение. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -21 см до +24 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -18 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +35 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -55 см до +52 см. В резултат на валежи и оттичане са регистрирани повишения в долното течение на р. Марица и р. Тунджа. По-значителни повишения са отчетени във водосбора на р. Марица – притоците ѝ р. Съзлийка с до +19 см, р.Харманлийска с до + 92 и по основната река при гр. Харманли и гр. Свиленград с до +20 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча (от -112 см до +111 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се повишили незначително или са останали без съществено изменение. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +10 см, а за водосбора на р. Струма от -9 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.04) речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения.  През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават. На 16.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.04.2019 г. ще бъде около над средномногогодишната стойност. Днес (15.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. На 18.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в южната част водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения. На 18.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговeте за внимание.

 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

 

Западнобеломорски басейн: Днес (15.04) и през следващите три дни са възможни несъществени и краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 април 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.04.2019 г. е 4209,6 млн. м3, представлява 64,9 % от сумата на общите им обеми, което е с 1,5%         повече от обема на 12.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,6 % от общия им обем;
  • напояване – 52,4 % от общия им обем;
  • енергетика – 72,2 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 386,439 млн. м3, което е 77,7 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 310,200 млн. м3, което е 80,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 140,389 млн. м3, което 89,6 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 80,593 млн. м3, което е 56,7 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 174,868 млн. м3, което е 43,7 % от общия му обем.