Речните нива остават без съществени изменения

12 юли 2019 | 15:10

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата, на р. Искър по основната река от -30 см до +22 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста при с. Бутан от -8 до +29 см за водосбора на р. Искър от -17 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см, за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и на р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -85/+85 см. В резултат на оттичане са регистрирани повишения в долното течение на р. Марица при гр. Харманли от -23 до +29 см , във водосбора на р. Арда при с. Вехтино (-70/+30 см), р. Върбица при сп. Джебел (-11/+26 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -25 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Марица при гр. Белово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са за водосбора на р. Струма от -14 см до +7 см; за водосбора на р. Места от -23 до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни краткотрайни повишения на водните нива ще има в сутрешните и обедните часове на 14.07 на реките във водосборите на: р. Лом, р. Искър (водосбора над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Бебреш - приток на р. Малък Искър), р. Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит), р. Осъм (р. Черни Осъм) и в следобедните часове на Добруджанските реки. В следобедните часове на 15.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива на старопланинските притоци на реките в басейна и на Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: През нощта на 13.07 срещу 14.07 във водосборите реките западно от р. Искър. В сутрешните часове на 14.07 във водосборите на р. Искър, в горно средното и течение на р. Вит и в горното течение на р. Осъм над гр. Ловеч.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.07) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От ранните сутрешни часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горните и средните части на водосбора (в районите над градовете Монтана и Враца и в горното и средното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Коментар: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.07.2019 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.07)           и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни краткотрайни повишения на водните нива ще има в сутрешните и обедните часове на 14.07 на реките във водосборите на: водосбора над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Бебреш - приток на р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 15.07 ще започне понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно коли-чество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.07) и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07 и на 15.07, в резултат на валежи, ще има повишения в целия водосбор. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (12.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в планинските части от водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска, р. Велека и р. Резовска. В следобедните часове на 15.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на р. Батова, р, Камчия (р. Луда Камчия), р. Двойница, р. Ропотамо, р. Караагач, р. Велека, р. Резовска.

Източнобеломорски басейн: Днес (12.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават. В следобедните часове на 13.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива на Родопските притоци на р. Марица и р. Арда. На 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения на водните нива яе има на реките във водосборите на: р. Марица (р. Тополница-р. Мътивир и р. Буновщица, Стара Река Пещерска, р. Въча, р. Пясъчник, р. Чепеларска, р. Стяма, р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Сазлийка,), р. Тунджа (водосбора над яз. Жребчево), р. Арда (водосбора над яз. Кърджали, р. Чайрдере), р. Бяла. На 15.07 речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В ранните часове на 14.07 във водосбора на р. Марица: р. Крива, р. Костенецка, рилските притоци. В обедните часове на 14.07 в планинските части на водосбора на р. Тополница.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (12.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 13.07 срещу 14.07 и на 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целите водосбори на р. Струма, р. Места и р. Доспат. На 15.07 речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: През нощта на 13.07 срещу 14.07 и в сутрешните часове 14.07 във водосбора на: р. Струма (в целият водосбор над гр. Благоевград, р. Петричка и р. Пиринска Бистрица), във водосбора на р. Места( рилските водосбори , както и във водосбора на р. Мътница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 13 юли 2019 г. през деня опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.07.2019 г. е 4 376,0 млн. м3, представлява 67,4% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 11.07.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,3% от общия им обем;
  • напояване – 53,7% от общия им обем;
  • енергетика – 75,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 340,147 млн. м3, което е 68,41% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 261,413 млн. м3, което е 67,41% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 104,495 млн. м3, което е 66,68% от общия му обем.

  1. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 93,447 млн. м3, което е 65,71% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 193,115 млн. м3, което е 48,28% от общия му обем.