Речните нива остават без съществени изменения

30 март 2020 | 14:58

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на оттичане, са отчетени в долните течения на основните реки. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -11 см до +25 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +26 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +25 см; за водосбора на р. Янтра от -23 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -10 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Осъм при гр. Троян и р. Янтра.
Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -13 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Луда Камчия при с. Бероново.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при град Девин (-82 см до +81 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Елешница при с. Ваксево, р. Лебница при с. Лебница и р. Струмешница при с. Струмешница.


Хидрологична прогноза


Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (30.03) и утре не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки, като в резултат на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в планинските части на басейна. На 01 и 02.04 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом и в горните течения на добруджанските реки и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Черноморски басейн: Днес (30.03) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна: на 01.04 във водосборите на реките Провадийска, Камчия и Севернобургаските реки; на 02.04 във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (30.03) и утре не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки, като в резултат на снеготопене и валежи са възможни незначителни повишения на нивата на Рило-Родопските притоци на р. Марица и в горната част от водосбора на р. Арда. От вечерта на 31.03, в резултат на валежи водните нива на реките в целия басейн ще се повишават, по-съществени ще бъдат повишенията на 01 и 02.04 във водосборите на р. Арда и на р. Бяла, както и в притоците на р. Марица вливащи се след гр. Пловдив. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (30.03) и утре не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки, като в резултат на снеготопене и валежи са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на р. Места. На 01 и 02.04, в резултат на валежи водните нива на реките от басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Склавска, р. Струмешница, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица) и в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Канина, р. Мътница, р. Бистрица), където според Европейската система за ранно предупреждение от наводнение (EFAS) има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
На 31 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.


Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.03.2020 г. е 4045,8 млн. м3, представлява 61,3% от сумата от общите им обеми и е с 0,5% повече от сумата от общите им обеми към 27.03.2020 г.


Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 79,0% от общия им обем;
•    напояване – 41,5% от общия им обем;
•    енергетика – 66,9% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 382,264 млн. м3, което е 76,88% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 293,721 млн. м3, което е 75,75% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 121,275 млн. м3, което е 77,39% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 79,397 млн. м3, което е 55,83% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 153,361 млн. м3, което е 38,34% от общия му обем.