Речните нива остават без съществени изменения, но заради валежите се очакват и изключения

29 май 2019 | 17:25

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Искър от -4 см до +5 см, за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста и средното течение на р. Искър (-19/+19 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -11 см до +6 см; за водосбора на р. Арда от -14 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в долното течение на река Въча (до -81/+82 см при м. Забрал), в горното и средно течение на р. Марица (до -79/+78 см при гр. Белово), на р. Тунджа при с Баня (до -51/+48 см). Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, която е с водно количество около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +7 см, а във водосбора на р. Струма от -4 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при м. Момина Кула, която е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (29.05) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните и обедни часове на 30.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Осъм и долните части от водосбора на р. Янтра. От следобедните и вечерни часове на 30.05 и на 31.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, от начало в планинските части от водосборите разположени западно от р. Искър, а в сутрешните часове и през деня на 31.05 - в целия басейн. Значителни ще са повишенията в сутрешните и обедни часове на 31.05 в планинските части от водосбора на р. Огоста и водосборите на реките западно от р. Огоста водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом (водосбора на р. Черни Лом). На 01.06 ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долнните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения вечерта на 30.05 и през нощта срещу 31.05 във водосборите на: р. Ябланица и р. Габерска, р. Тимок, р. Тополовец (в притока и р. Рабровска), р. Янтра (по основната река и във водосборите на притоците над гр. Велико Търново), р. Русенски Лом (средното и долно течение);

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30, 31.05.2019 и 01.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от 31.05 ще започне повишение на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 30, 31.05 и 01.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В следствие на валежи от вечерните часове на 30.05 речните нива в басейна ще започнат да се повишават, като по-съществени ще бъдат те във водосбора над гр. Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само водното ниво при гр. Габрово се очаква да премине жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31.05 и на 01, 02 и 03.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (29.05) и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода от вечерните часове на 30.05 до 02.06 се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват във водосбора на р. Черни Лом през деня на 31.05. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (29.05) и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 31.05, в резултат на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките разположени северно от гр. Бургас. На 01.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (29.05) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 30.05 до 01.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в по-голяма част от басейна. По-значителни ще са повишенията през нощта на 30 срещу 31.05 и през деня на 31.05 в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в притоците на р. Марица в средното й течение (р. Стряма, Рахмалийска, р. Омуровска, р. Сазлийка, р. Първенецка и р. Каялийска).

  • В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения вечерта на 30.05 и през нощта срещу 31.05 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), р. Марица (във водосбора на р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Сазлийка, р. Каялийска);
  • В следобедните часове на 31.05 във водосборите на: р. Марица (р. Дормушевска притока           във водосбора на р. Първенецка);

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (29.05) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от вечерните часове на 30.05 до сутрешните часове на 01.06 ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения са възможни през нощта на 30 срещу 31.05 и сутрешните часове на 31.05 в горните части от водосбора на р. Струма и притоците й р. Конска, р. Светля, р. Явор и р. Треклянска и във вечерните часове на 31.05 и през нощта срещу 01.06 - във водосборите на р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните часове на 31.05 във водосборите на: р. Места (р. Глазнe, р. Ръждавица, р. Добринишка);

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 30 май 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.05.2019 г. е 4 367,4 млн. м3, представлява 67,3% от сумата на общите им обеми и е процентно равна на сумата от общите им обеми от 28.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,5% от общия им обем;
  • напояване – 9% от общия им обем;
  • енергетика – 76,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 363,712 млн. м3, което е 73,15% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 293,721 млн. м3, което е 75,75% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,326 млн. м3, което 75,51% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 92,323 млн. м3, което е 64,92% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,792 млн. м3, което е 43,95% от общия му обем.