Речните нива остават високи

06 март 2018 | 15:40

От обедните часове на 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Тимок,  Лом, в средното и долното течение на река Искър, в долните течения на реките Вит и Осъм, както и във водосборите на река Янтра (най-голяма е вероятността за поройни наводнения в притоците ѝ реките Джулюница и Лефеджа, както и по основната река около Велико Търново), река Русенски Лом и добруджанските реки.

На 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения, като най-голяма е вероятността за поройни наводнения за водосбора на река Камчия.

От обедните часове на 8 и на 9 март в резултат на валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения в средните и долни части от водосбора на река Тунджа (притоците ѝ река Мочурица и всички странджански притоци).

От вечерните часове на 6 и 7 март, вследствие на валежи и интензивно снеготопене има вероятност за поройни наводнения в долното течение на река Струма (в притоците ѝ реките Мелнишка и Пиринска Бистрица). Отново, като по-ниска вероятност от поройни наводнения има и на 8 март през деня в същите водосбори.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от басейна са се понижили, повишения вследствие на валежи и оттичане са регистрирани в долното течение на река Янтра и притоците ѝ (с до +107 см). Регистрираните колебания са от -123 см до +107 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +41 см. По-значително повишение е регистирирано във водосбора на река Ропотамо при с. Веселие (+140 см). Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали, като регистрираните колебания са от -82 см до +53 см. Повишения до +40 см, вследствие на оттичане, са отчетени в долните течения на реките Тунджа и Марица. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в горните и средните течения на реките са се понижавали. Повишения вследствие на валежи, частично снеготопене и оттичане са регистрирани в долните течения на река Места с до +27 см и река Струма с до +14 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -21 см до +27 см. Водните количества в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи и продължаващо снеготопене, речните нива ще останат високи, като по-значителни ще са повишенията на речните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 7 март ще има повишения на речните нива, вследствие на интензивно снеготопене. На 8 март вследствие на валежи и снеготопене по-значителни повишения на речните нива ще има в горните и средни части от водосборите на реките и в целите водосбори на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 9 март речните нива ще останат високи, вследствие на снеготопене и оттичане, като значителни повишенията ще има в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане и в целите водосбори на реките западно от река Огоста, вследствие на интензивно снеготопене.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките: Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато ще се понижават. Днес 6 март и на 7 март в резултат на снеготопене ще има повишение на водните нива във водосборите на реките: Искрецка и Малък Искър. На 8 март в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките: Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на река Златна Панега и Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на 7 и 8 март в средното и на 8 и 9 март в долното течение на основната река. Водните количества на река Искър при с. Ореховица са над прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 7, 8 и 9 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Процесът на повишение на речните нива, вследствие на снеготопене, валежи и оттичане ще се запази и през следващите 2-3 дни, като по-значителни ще са повишенията на 8 март. Процес на понижение на водните нива в горните части от водосбора ще започне на 9 март 2018 г. Водното количество на река Голяма река при Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора временно ще се задържат високи, като в долните части ще останат без съществени изменения, а в горните части временно ще се понижават. От 6 март следобед и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи и снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес вследствие на валежи и продължаващо снеготопене (в северната част на басейна) ще има повишения на речните нива в целия басейн. На 7 март в северночерноморските реки водните нива ще се задържат високи, вследствие на продължаващо снеготопене, докато в южночерноморските реки ще има временно понижение на речните нива. На 8 март в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи се очакват значителни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще са в южночерноморските реки. От следобедните часове на 9 март речните нива в целия басейн ще започне процес на понижение, като на 9 и 10 март, повишения ще има в долните течения на основните реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се задържат високи, в резултат на продължаващо снеготопене, като по-съществени повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От обедните часове на 8 март по-значителни повишения на водните нива ще има в целия водосбор на река Тунджа, долните части от водосбора на река Марица, вследствие на валежи от дъжд. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки и през следващите 1-2 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното ниво на р. Сазлийка при с. Гълъбово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над  и около него през следващите пет дни.
 • Водното ниво на р. Марица при Харманли се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 9 март 2018 г.
 • Водното ниво на р. Марица при Свиленград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 8 март 2018 г.
 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове на 11 март 2018 г.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е преминала над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него и през следващите 5 дни.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминала над оранжевия праг за риск от тревога и ще се задържи около и над него и през следващите 5 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Според последните симулации водното количество на р. Черна при Смолян ще достигне жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 7 март 2018 г.
 • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг за внимание

Западнобеломорски басейн: Днес, речните нива в средните и долни части от водосборите на реките Места и Струма ще продължат да се повишават, следствие на валежи от дъжд, снеготопене и оттичане. През нощта срещу 7 март по-значителни ще са повишенията на речните нива във водосборите на реките Доспат и Места, в резултат на валежи. След временни понижение на речните нива на 7, на 8 март, вследствие на продължаващо снеготопене и валежи, речните нива в басейна отново ще се повишават, като по-значителни ще са повишенията в средните части от водосбора на река Струма. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в горните части от басейна, като все още повишения в резултата на оттичане ще има в средните и долните течение на основните реки.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 6 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.03.2018 г. е 4 689,0 млн. м3 и представлява 72,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване 87,1 % от общия им обем;
 • напояване – 58,4 % от общия им обем;
 • енергетика – 79,8 % от общия им обем.