Речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения

13 юли 2017 | 15:46
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от - 21 см до + 20 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър, Марица и Арда. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 19 см до + 20 см Черноморски басейн: понижения с до - 8 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 21 см до + 13 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 7 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15 и 16 юли в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения на водните нива се очаква да бъдат на 16 юли във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора на р. Искър ще се понижават ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 15 и 16 юли се очакват повишения в главно в горните и средни части на водосбора, като по-значителни ще са във водосборите над яз. Панчарево и във водосбора на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 15 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на притоците Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 16-18 юли се очакват повишения във водосбора на р. Черни Лом и след сливането му с р. Бели Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и в следващите 2 дни в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива – вечерта на 13 юли във водосборите на северночерноморските реки (Батовска, Провадийска и Камчия), а на 14 юли във водосборите на реките, разположени на юг от р. Камчия. На 16 юли вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива главно във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 юли в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в горното течение на р. Марица в рило-родопските й притоци, както и в горното течение на р. Арда, в притоците й над яз. Кърджали. На 16 юли в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения речните нива в целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат във водосборите на притоците на р. Тунджа над яз. „Копринка“, в горното и средното течение на р. Марица, както и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 14 и 15 юли в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките Черна Места, Бяла Места, Чесна и Белишка (притоци в горното течение на р. Места), Костена и Туфча (притоци в средното течение на р. Места), Цапаревска, Лебница и Градешница (притоци в долното течение на р. Струма), където са възможни и локални поройни наводнения. На 16 юли в резултат на валежи и високата почвена влажност в басейна се очакват значителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 13 юли 2017 г. е 4459,0 млн. м3 и представлява 68, 7% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88% от общия им обем
  • напояване – 53, 8% от общия им обем
  • енергетика – 76, 7% от общия им обем