Речните нива през следващите два дни ще останат без съществени изменения

29 януари 2018 | 15:24

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -14 см до +15 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под праговете за средни води, като само на река Голяма при Стражица са около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -10 см до +1 см. Водните количества в северно-черноморските реки са под праговете за средни води, а тези в южно-черноморските реки - около и под прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -8 см до +9 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при с. Вехтино, където водното количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -5 см до +7 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения като са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 януари и 01 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 30, 31 януари и 01 февруари 2018 ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни вследствие на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 30 и 31 януари и на 01 и 02 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 29 януари – 01 февруари се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в родопските и старопланинските притоци на река Марица, в горното течение на река Тунджа и старопланинските й притоци и в горното течение на река Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните в горните и средни части от водосборите на река Места и река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 30 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.01.2018 г. е 4 273,5 млн. м3 и представлява 65,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 86,3 % от общия им обем;
  • напояване – 50,9% от общия им обем;
  • енергетика – 74,2 % от общия им обем.