Речните нива продължават да се понижават

16 август 2018 | 16:07

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата в басейна са от -14 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при Боровец (приток на р. Искър) и на р. Вит при с. Търнене са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие  са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от +8 до -2 см. Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното  денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в горното течение на р. Марица (до +25 см) и на притока ѝ р. Въча (от -85 см до +84 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на нивата са от -15 см до +13 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нива на реките през последното денонощие се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

 

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира
, че водните количества на 17, 18 и 19 август  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,
че на 17, 18 и 19 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 август ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн:
днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес в обедните и следобедни часове са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на южночерноморските реки. Водите на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн:
днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес и утре са възможни незначителни краткотрайни повишения на речните нива на Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма и във водосборите на притоците на р. Струма – р. Лебница и р. Струмешница. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според  прогнозата на НИМХ за 17 август  в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.08.2018 г. е 5 000,6 млн. м3 и представлява 77,2 % от сумата на общите им обеми, което e 0,1% по-малко в сравнение с сряда 15.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87,6% от общия им обем;
  • напояване – 62,0% от общия им обем;
  • енергетика – 87,3% от общия им обем.

 Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 435,710 млн. м3, което е 87,63% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 334,492 млн. м3, което е 86,26% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 128,310 млн. м3, което 81,88% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 70,428 млн. м3, което е 49,52% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 218,456 млн. м3, което е 54,61% от общия му обем.