Речните нива са без съществени изменения

28 август 2017 | 15:39

 По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни колебания  - от -9 см до +11 см (в Дунавския и Източнобеломорския басейн), във водосборите на реките Искър и  Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

 Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

    Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +11 см;

    Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +5 см;

     Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +11 см;

    Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

 Дунавски басейн: Днес  речните нива ще останат без съществени изменения. От вечерните часове  до обедните часове на 29 август вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в долното течение на р. Русенски Лом и във водосборите на добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 29, 30 и 31 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и  през следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на  29, 30 и 31август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водни количества в долното течение на реката на 29, 30, 31 август  и  на 1 септември  ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще са без съществени изменения. На 29 и 30 август са възможни незначителни повишения главно във водосбора на р. Бели Лом и след сливането й с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  речните нива ще останат без съществени изменения. На 29 август  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на черноморските добруджански реки в сутрешните часове на деня , а във вечерните часове и на южночерноморските реки . На 30 и 31 август речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива  ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове на 29 август вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките  Тунджа – горно течение, Марица – в горното течение на основната река, както и във водосборите на старопланинските и рило-родопските й притоци, на  Арда – в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й -  Върбица и  Крумовица. На 30 и 31 август  речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

 Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 Водното количество на Черна река при Смолян е възможно да достигне до жълтия праг на внимание на 29 срещу 30 август.

 Западнобеломорски басейн: Днес  речните нива  ще останат без съществени изменения. На 29 август в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на нивата в долните течения на наблюдаваните реки Места и Струма. На 30 и 31 август речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 29 август 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение първа степен (жълт код) за значителни валежи с количества до 25-30 л/кв.м за областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. В следобедните часове ще се развие и гръмотевична дейност. Предупреждението е в сила от 12:00 до 21:00 ч на 29 август 2017 г.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.08.2017 г. е 3 993,7 млн. м3 и представлява 61,5 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 82,6% от общия им обем;
  • напояване – 45,9% от общия им обем;
  • енергетика – 70,0% от общия им обем.