Речните нива са без съществени изменения

01 септември 2017 | 17:39

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие нивата на почти всички наблюдавани реки в страната са без значителни изменения .  Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -30 см до +11 см) в Дунавския басейн, във водосборите на реките Огоста и Искър, както и в Източнобеломорски басейн, във водосбора на река Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

                Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +10 см;

                Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -10 см;

                Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +11 см;

                Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и в сутрешните часове на 4 септември  са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите западно от река Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 2, 3 и 4 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и утре  водните нива ще бъдат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември ще има краткотрайно повишение на водните нива във водосборите на реките Владайска, Малък Искър, Златна Панега и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 2, 3 и 4 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката от  2 до 5 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в голяма част от басейн ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 -ти  и срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във горните части от водосбора на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3- ти  и сутрешните часове на 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 1 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 1.09.2017 г. е 3 946,0 млн. м3 и представлява 60,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 82,1% от общия им обем;
  • напояване – 45,0% от общия им обем;
  • енергетика – 69,3% от общия им обем.