Речните нива се понижават

20 юли 2018 | 16:40

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -16 см до +12 см в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания в останалата част басейна са от -8 до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните нива в средното и долно течение на р. Искър са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на р. Чепеларска при с. Бачково (-34 см до +33 см) и на р. Въча при гр. Девин (-78 см до +76 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от  -21 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните нива в средното течение на р. Марица са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните нива в горното течение на р. Струма са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните часове на 20.07, краткотрайни повишения на водните нива ще има в планинските части на реките от басейна и на 21 и 22.07 в следобедните часове във водосборите на Добруджанските реки. На 23.07 повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по значителни ще са те в сутрешните часове в реките западно от р. Вит, а в следобедните часове във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 21, 22 и 3.07.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 23.07 и през нощта срещу 24.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Косматица, р. Златна Панега и в долното течение на основната река. От следобедните часове на 24.07 и през нощта срещу 25.07 ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните часове на 25.07 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над. яз.Искър, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 21, 22 и 23.07.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.07) и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.07.2018 г. около средномногогодишната стойност. Днес (20.07) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (20 и 21.07), в резултат на валежи в следобедните часове, речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават. По-значителни ще са повишенията в утре в долните части от водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. На 22.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 23.07 вследствие на валежи, повишения на водните нива ще има във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия и севернобургаските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.07) в следобедните часове, в резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на р. Марица и в горното течение на р. Арда. На 21 и 22.07 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 23.07, в резултат на валежи, краткотрайни повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на р. Марица и в горното течение на р. Арда.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

 

Западнобеломорски басейн: Днес в следобедните часове, в резултат на валежи,  речните нива в басейна краткотрайно ще се повишават, като по-значителни ще са повишенията в пиринските притоци на р. Места и р. Струма. На 21.07 и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 21 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 20.07.2018 г. е 5 182,4 млн. м3 и представлява 79,8% от сумата на общите им обеми, което с 0,2% по-малко от предходния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,2% от общия им обем;
  • напояване – 64,1% от общия им обем;
  • енергетика – 90,2% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 474,796 млн. м3, което е 95,5% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 352,636 млн. м3, което е 90,9% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 141,102 млн. м3, което 90,0% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 77,848 млн. м3, което е 54,7% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 230,760 млн. м3, което е 57,7% от общия му обем.