Речните нива се понижават

10 август 2018 | 15:36

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -23 см до +14 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн:  речните нива  през изминалото  денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на реките в басейна са от -6 см до +2 см. Водните количества в по-голямата част от реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките  са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча (-81 см до +82 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са от -19 см до +11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -16 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 август  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че  водните количества за 11, 12 и 13 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 август  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Според прогнозата на  НИМХ – БАН  за 10 и 11 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.08.2018 г. е 5 106.4 млн. м3 и представлява 78.7 % от сумата на общите им обеми, което e 0.2% по-малко в сравнение с четвъртък 09.08.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88.4% от общия им обем;
  • напояване – 63.0% от общия им обем;
  • енергетика – 89.0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 455.643 млн. м3, което е 91.64% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 349.181 млн. м3, което е 90.05% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 124.292 млн. м3, което 79.32% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 76.177 млн. м3, което е 53.57% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 223.240 млн. м3, което е 55.81% от общия му обем.