Речните нива се понижават

24 август 2018 | 15:19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средно течение на р. Искър и на р. Огоста при с. Бутан от -19 см до +25 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -10 см до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са до -2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -89 см до +88 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от -19 см до +7 см.; за водосбора  на р. Арда от -12 см до +12 см.; за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Белово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, в следобедните и вечерни часове на 26.08 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Лом, р. Огоста и във водосбора на р. Искър над яз. Искър. На 27.08, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Осъм, по-значителни е възможно да са те в следобедните часове във водосборите на р. Габерска, р. Нишава, планинските части от водосборите на р. Лом, и р. Огоста и притоците на р. Искър - р. Банкенска и р. Блато. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 25, 26 и 27.08.2018 г. - ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 25, 26 и 27.08.2018 г. - ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28.08.2018 г. - ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (24.08) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 26.08, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в Рилските притоци на р. Марица, както и в планинските части от водосборите на р. Въча и р. Чепеларска (притоци на р. Марица). В следобедните и вечерни часове на 27.08, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в горното течение на р. Марица както и във водосборите на притоците й - р. Тополница, р. Луда Яна, р. Яденица, р. Чепинска, р. Стара (Пещерска), р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска. Водните количествa ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (24.08) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 26.08 в обедните и следобедни часове, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения в Рилските притоци на р. Струма и р. Места. От обедните часове на 27.08 до сутрешните часове на 28.08, вследствие на валежи се очакват повишения на реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 25 август 2018 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.08.2018 г. е 4 864,7 млн. м3 и представлява 74,9 % от сумата на общите им обеми, което e 0,4% по-малко в сравнение с предходния ден. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 86,2% от общия им обем;
  • напояване – 60,6% от общия им обем;
  • енергетика – 84,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 400,264 млн. м3, което е 80,5% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 309,022 млн. м3, което е 79,7% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,867 млн. м3, което 81% от общия му обем.

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 62,564 млн. м3, което е 44% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 211,160 млн. м3, което е 52,8% от общия му обем.