Речните нива се понижават или остават без изменения

13 февруари 2019 | 14:48

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста от -13 см до +20 см, за водосбора на р. Искър от -17 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +20 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през изминалото денонощие не се отчита съществено изменение в състоянието на  наблюдаваните реки. Регистрирани са изменения  на нивата на  реките с от -4 см до +2 см. Водните количества във водосборния басейн са около и под праговете за средни води, само Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са : за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +15 см;  за водосбора на р. Марица от  -11 см до +38 см;  за водосбора на р. Арда от -9 см до +15 см;  за  водосбора  на  р. Бяла са без изменение. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосборите на р. Тунджа (от -47 см до +39 см) и на р. Въча (от -87 см до +87 см). Водните количества на р. Харманлийска при гр. Харманли, р.Сазлийка при гр. Гълъбово, р. Въча при м. Забрал и р. Арда при с. Вехтино са около праговете за високи води. В останалата част от басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  през последното денонощие нивата на  реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения  са  за водосбора на р. Струма  и са в границите от -9 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -12 см до +10 см. Водните количества на реките  са около и  под праговете за средни води, единствено р. Елешница при с. Ваксево е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 февруари ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ

За 14 февруари 2019 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 13.02.2019 г.

е 4 136,7 млн. м3, представлява 63,7 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1 % по-малко от  обема на 12.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,9% от общия им обем;
  • напояване – 50,8% от общия им обем;
  • енергетика – 71,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 455,490 млн. м3, което е 91,6 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 358,251 млн. м3, което е 92,4  % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 104,059 млн. м3, което 66,4 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 56,091 млн. м3, което е 39,4 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 184,648млн. м3, което е 46,2% от общия му обем.