Речните нива се понижават или остават без изменения

05 февруари 2019 | 17:04

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Незначителни повишения вследствие на снеготопене са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста от -2 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосборите на р. Вит, р. Осъм и на р. Росица при гр. Севлиево са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: през  изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Отчетените понижения на речните нива в басейна са до -12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през  денонощие речните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -26 см до +3 см;  за водосбора на р. Марица от  -26 см до +19 см;  за водосбора на р. Арда от -10 см до +7 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от -7 см до +3 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +45 см) и на р. Въча (от -132 см до +78 см). Водните количества в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -7 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -3 см до +12 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи  на 6 срещу  7 февруари са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водни количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 7 февруари в резултат на валежи ще има незначителни повишения в горните и средните части на водосбора. На 8 февруари водните нива на реките във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има незначителни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 февруари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, на 6 февруари  ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), в Старопланинските и Рило-Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). В резултат на валежи на 6 февруари ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене, през следващите дни са възможни незначителни повишения на водните нива в Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. На 6 февруари водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 06 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Няма данни за засегнати населени места и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Експлоатационните дружества са предприели мерки за изпълнение на условията посочени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез работата на ВЕЦ и при необходимост чрез контролирано изпускане през основен изпускател.

Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Проводимостта на реките след язовирите е много по-голяма от количеството вода, което се изпуска контролирано през основен изпускател, или изтича през преливника.

Язовирите „Кърджали“ и „Студен кладенец“ провеждат висока вълна, но постъпващият приток се сработва чрез работата на ВЕЦ. В яз. „Студен кладенец“ има свободен обем 12,700 млн.м3, което е 3,2% от общия обем, приток към 12,0 часа 160,291 м3/сек (намалява), през ВЕЦ се освобождават 84,264 м3/сек.; в яз. „Кърджали“ – свободен обем 21,190 млн.м3, което е 4,2 % от общия обем, приток към 12,0 часа 72,731 м3/сек, през ВЕЦ се освобождават 159,667 м3/сек.

Контролирано, през основен изпускател, се освобождава обем от 15 бр. язовири:

 • „Ахелой“ – 0,065 м3/сек;
 • „Бели Лом“ – 0,060 м3/сек;
 • „Горни Дъбник“ – 0,125 м3/сек; 
 • „Домлян“ – 0,120 м3/сек;
 • „Кула“ – 0,080 м3/сек;
 • „Малко Шарково“ – 0,150 м3/сек;
 • „Панчарево“ - 4,000 м3/сек;
 • „Боровица“ - 1,92 м3/сек /прелива/;
 • „Порой“ – 0,120 м3/сек;
 • „Пчелина“ – 3,700 м3/сек /прелива/;
 • „Рабиша“ – 0,050 м3/сек;
 • „Съединение“ – 0,080 м3/сек;
 • „Ястребино“ – 0,100 м3/сек;
 • „Тракиец“ – 2,600 м3/сек;
 • „Георги Трайков“ – 1,270 м3/сек;
 • „Сопот“ – 0,110 м3/сек;
 • Язовири със запълване над 90%:
 • яз. „Кърджали“ – обем 476,046 млн. м3, свободен обем 21,190 млн. м3;
 • яз. „Студен кладенец“ – обем 372,608 млн. м3, свободен обем 15,164 млн. м3;
 • яз. „Пчелина“ – обем 54,000 млн. м3, свободен обем 0,200 млн. м3;
 • яз. „Йовковци“ – обем 84,167 млн. м3, свободен обем 8,012 млн. м3;
 • яз. „Среченска бара“ – обем 15,240 млн. м3, свободен обем 0,260 млн. м3;
 • яз. „Кричим“ – обем 19,226 млн. м3, свободен обем 1,030 млн. м3;
 • яз. „Розов кладенец“ – обем 19,140 млн. м3, свободен обем 1,260 млн. м3;

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 05.02.2019 г. е 4 177,2 млн. м3, представлява 64,4 % от сумата на общите им обеми и е с 0,7% по-голям от обема на 04.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 74,9% от общия им обем;
 • напояване – 51,9% от общия им обем;
 • енергетика – 71,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

       Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 476,046 млн. м3, което е 95,74 % от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ – 372,608 млн. м3, което е 96,09 % от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 118,691млн. м3, което 75,74 % от общия му обемКаскада „Горна Тунджа“:
 • Язовир „Копринка“ – 54,381 млн. м3, което е 38,24 % от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 183,544 млн. м3, което е 45,89 % от общия му обем.

 Състояние на реките и общинските язовири

Няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките.