Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

22 март 2017 | 15:36
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове в Черноморски и Източнобеломорски басейн са регистрирани по-значителни повишения (с до +78 см) в резултат на работа на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +11 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +22 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +78 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +12 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес  и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25 март ще бъдат около средномногогодишните стойности. През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 23, 24 и 25 март ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения.  В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 23 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.  Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22 март е 4 026,3 млн. куб. м и представлява 62 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 79,0% от общия им обем;
  • напояване – 51,67 от общия им обем;
  • енергетика – 64,5% от общия им обем.