Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

18 януари 2018 | 15:35

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативните конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

През последното денонощие, вследствие на валежи от дъжд и снеготопене речните нива в по-голямата част от Дунавския басейн са се повишили. Регистрирани са колебания от - 3 см до + 37 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под праговете за средни води, като само р. Огоста при с. Бутан и р. Вит при Търнене са около праговете за високи води.

Речните нива в Черноморския басейн са се повишили през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 4 см до + 10 см. С по-значително повишение, вследствие комбинация на валежи от дъжд и снеготопене, е регистрирано на р. Факийска река при с. Зидарово с + 66 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Факийска река при с Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

През последното денонощие речните нива в Източнобеломорския басейн са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 9 см до + 11 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Водните нива на реките в Западнобеломорския басейн са се повишавали или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрирани са колебания от - 4 см до + 24 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води, като само водните количества на р. Елешница при с. Ваксево, р. Речица при с. Ваксево и р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 21 януари повишения на речните нива, следствие на валежи от дъжд ще има във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 януари, че водните нива ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и в следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на 21 януари в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни, водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 20 и на 21януари вследствие на валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават, като по-съществени ще са повишенията в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 21 януари, вследствие на валежи от дъжд, ще се повишават водните нива в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа, в долните части от водосбора на р. Марица и в целите водосбори на р. Арда и р. Бяла.

- Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

- Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че според последните симулации на модела водното количество на р. Върбица при гр. Златоград няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като вследствие на оттичане все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. От вечерните часове на 20 и на 21 януари вследствие на валежи от дъжд и снеготопене, са възможни краткотрайни повишения на водните нива в долните части от водосбора на р. Места и в средните и долни части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18 януари 2018 г. е 4204,3 млн. м3 и представлява 64,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,4 % от общия им обем
  • напояване – 47,3 % от общия им обем
  • енергетика – 75,0 % от общия им обем.