Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

30 август 2018 | 16:36

Анализът  на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките в по-голяма част от басейна  през последното денонощие са се понижавали.  Регистрираните изменения са  за водосбора на р. Искър от -14 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -15 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до + 27 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до +1 см. Водните количества в реките  са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките  в последното денонощие са се понижили. Повишения  в резултат на оттичане има само по основните течения на главните реки. Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от -24 см до +21 см; за водосбора  на р. Арда от -19 см до +18 см; за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Въча  (приток на р. Марица) от -85 см до +85 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени промени.  Регистрираните изменения са за водосбора на р. Струма са от -5 см до +4 см и за водосбора на р. Места  от -6 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките  ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества  от 31 август до 2 септември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни  реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества от 31 август до 2 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 31 август до 3 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни  речните нива  във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес  и през следващите три дни нива на реките  ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 31 август опасни метеорологични условия в страната не се очакват. Подробна информация за предупрежденията и метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.08.2018 г. е 4 774,0 млн. м3 и представлява 73,6% от сумата на общите им обеми, което e 0,2 % по-малко в сравнение с предишния ден.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 85,2% от общия им обем;
  • напояване – 59,5 % от общия им обем;
  • енергетика – 82,2% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 390,641 млн. м3, което е 78,6 % от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 291,291 млн. м3, което е 75,1 % от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ 127,784 млн. м3, което 81,5 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 56,509 млн. м3, което е 39,7 % от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 205,5850 млн. м3, което е 51,4 % от общия му обем.