Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

29 ноември 2018 | 15:52

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на почти всички реки във водосбора са останали без съществени изменения при минимални денонощни колебания в границите  ± 10 см. В резултат на оттичане са регистрирани повишения при измервателните станции в средното течение на р. Искър както следва: при гр. Нови Искър с +12 см., при с. Ребърково с до +45 см. и при гр. Роман с до +57 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Янтра при с. Каранци и р. Черни Лом при с. Широково, където са  над праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие речните нива в почти целия водосбор са останали без съществени изменения при минимални денонощни колебания в границите ±6 см., а реките Факийска и Ропотамо са се оттичали. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води, с изключение на р. Камчия при с. Гроздьово, където водното количество е около прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие са регистрирани незначителни изменения на речните нива във водосбора. В резултат на валежи, в басейна на р. Арда са регистрирани повишения на водните нива в горното течение с до +55 см. За р. Тунджа денонощните колебания на водното ниво са били в рамките нa от -4 см. до +12 см., а тези във водосбора на р. Марица от –25 см. до +32 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните на р. Въча от -89 см. до +24 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, с изключение на р. Марица при  Първомай и р. Харманлийска при  Харманли, при които са достигнати праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие  са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -25 см до +15 см.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 30 ноември и на 1 и 2 декември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще се понижават незначително или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 ноември и на 1 и 2 декември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 30 ноември  и на 1 и 2 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 ноември  и  на 1, 2 и 3 декември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 30 ноември НИМХ обявява жълт код (първа степен) за ниски температури в Северна България, София-област, София-град, Перник и областите в Югоизточна България – Бургас, Сливен и Ямбол. В областите Добрич, Варна и Бургас също е обявен жълт код за комбинацията от ниски дневни температури и силен вятър, която ще създава усещането за много студено време.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 .

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.11.2018 г. е 3 901,9 млн. м3 и представлява 59,9% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обема на 28.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,8% от общия им обем;
  • напояване – 50,9% от общия им обем;
  • енергетика – 64,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 266,154 млн. м3, което е 53,5% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 184,097 млн. м3, което е 47,5% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 136,028 млн. м3, което 86,8% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 37,491 млн. м3, което е 26,4% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 166,684 млн. м3, което е 41,8% от общия му обем.