Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

15 януари 2019 | 14:59

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Искър от -10 см до +9 см; за водосбора на р. Вит в рамките на ±4 см; за водосбора на р. Осъм от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом в рамките на ±5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в средното течение на р. Искър с до 18 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Искър в района на с. Бели Искър - ледена покривка
 • р. Мусаленска Бистрица в района на лет. Боровец – брегови лед
 • р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед
 • р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - брегови лед
 • р. Осъм в района на гр. Троян - брегови лед
 • р. Осъм в района на гр. Ловеч - брегови лед

Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна през последното денонощие. Отчетените колебания на речните нива са в рамките на ±5 см. Водните количества на повечето реки са около и под прага за средни води, като водните количества на р. Провадийска при гара Синдел и на р. Факийска при с. Зидарово са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: през  изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на нивата на реките  са : за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +8 см, за водосбора на р. Арда от -21 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения се отчита по-значително колебание на нивото в горното течение на р. Въча (от -90 см до +92 см) при м. Забрал. Водните количества на реките са около и под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Арда в района на Рудозем – пълно замръзване

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на  нивата са от -8 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

 • р. Соволянска Бистрица в района на с. Гърляно – ледена покривка

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива ще има на 16 и 17 януари в следобедните часове, в резултат на снеготопене. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 януари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 16 – 19 януари са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на снеготопене. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива ще има на 16 и 17 януари в следобедните часове, в резултат на снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата ще са под праговете за предупреждение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива във водосборния басейн ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива ще има на 16 и 17 януари в следобедните часове, в резултат на снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 16 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт код (първа степен) за силен вятър от запад-северозапад с пориви до 20-22 м/сек за цяла Северна България и Горнотракийската низина.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.01.2019 г. е 3 655,2млн. м3, представлява 56,3% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 14.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 73,3 % от общия им обем;
 • напояване – 49,0 % от общия им обем;
 • енергетика – 58,9 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

 • Язовир „Кърджали“ – 256,660 млн. м3, което е 51,6 % от общия му обем;
 • Язовир „Студен кладенец“ – 207,512 млн. м3, което е 53,5 % от общия му обем;
 • Язовир „Ивайловград“ – 122,272 млн. м3, което 78,0 % от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

 • Язовир „Копринка“ – 43,186 млн. м3, което е 30,4 % от общия му обем;
 • Язовир „Жребчево“ – 154,909млн. м3, което е 38,7% от общия му обем.