Речните нива се понижават, повишения се очакват само в долните части на основните реки

14 март 2018 | 17:07

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на по-голяма част от реките са се повишили вследствие на валежи и оттичане през последното денонощие. По-значителни повишения са  регистрирани в горните части от водосбора на р. Искър – притока й р. Палакария при с. Рельово + 112 см, в долните части от водосбора на р. Осъм  + 144 см при с. Изгрев, както и в притоците на р. Янтра на р. Голяма при гр. Стражица и р. Джулюница при с. Джулюница с + 117 см. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от - 13 см до + 45 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от - 13 см до + 9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в по-голяма част са се повишили краткотрайно или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Понижения вследствие на оттичане са регистрирани в долното течение на р. Тунджа. Регистрираните  колебания на речните нива са от - 28 см до + 23 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи от дъжд и оттичане. Понижения са регистрирани в горните части на р. Струма - 60 см при Перник, както и в притоците на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от - 12 см до + 22 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите  три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. От следобедните часове на 16 и на 17март ще има повишение на водното ниво на р. Тимок. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес и през следващите  три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Повишения ще има днес в средното течение и на 14, 15, 16 и 17 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще се понижават. Повишения, вследствие оттичане ще има до края на днешния ден в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16 и 17 март водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Черноморски басейн: днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Провадийска, в горното течение на р. Камчия и притока й Луда Камчия и южночерноморските реки. На 16 и 17 март водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн:  днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. Във вечерните часове днес и утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в долното течение на р. Марица, водосбора на р. Арда и в горната част на водосбора на р. Тунджа. На 16 и 17 водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само водните нива на р. Тунджа при гр. Елхово ще останат над жълтия праг.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Тунджа при Елхово ще се задържи над жълтия праг през следващите три дни.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на реките Струма и Места. От следобедните часове утре и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на двете реки.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 14 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14 март 2018 г. е 4986,5 млн. м3 и представлява 76,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 89,1 % от общия им обем
  • напояване – 64,1% от общия им обем
  • енергетика – 84,1% от общия им обем.

Със запълване над 90% са комплексните и значими язовири „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Среченски бара“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Огоста“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“.

Съгласно наличната към 13 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“. Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 7,1 м3/сек, изпускат се по 6 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване. Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 9,8 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек. Язовир „Огоста“ е с обем 340,284 млн. м3 , като се преработват по 15 м3/сек чрез работа на ВЕЦ и се освобождават по около 30 м3/сек. Предвид проводимостта на реката след язовира, това е максималното количество с което може да се изпуска. Преливането при язовир „Камчия“ с 22,5 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек. Язовир „Георги Трайков“ е с обем 283,026 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 46,5 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“. Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 1,1 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена. Няма проблеми и критични ситуации по общински язовири според получената информация от Басеновите дирекции. Контролирано преливат през преливника и/или се изпускат през основен изпускател:

На територия на БДДР яз. „Кайлъка”, яз. „Тотлебенов вал”, яз. „ Бойка“, яз. „Баниска“, яз. „Бели Лом“, в област Монтана: в област Враца под постоянно наблюдение са язовирите: ”Гарвански геран”  при с. Малорад, общ. Борован, яз. „Езерска падина“, яз. „Братковец”, яз. „Рогозен 1“, яз. ”Бързина“, яз. ,,Лесура“, яз. „Три кладенци”. В област Видин преливат язовирите „Ошане“, „Божурица“, „Големаново“,. ,,Дъбравка“,  ,,Гюргич“, „Кончовец 1“, „Кончовец 2”, ,,Дарков дол“,. „Манастирски дол“,  „Нишора“, „Медовница 2”.

На територията на БДЧР за осигуряване на свободен обем се контролирано се изпускат 20 броя общински язовири. В община Приморско – яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,850 м3/ сек.

На територията на БДИБР – в община Ивайловград, които към момента не създават предпоставка за наводнение, преливат язовирите в с. Черни рид, с. Плевун, с. Кобилино, с. Железино. Преливат нормално през преливниците и няма опасност от наводнения. Нивата и състоянието на язовирите се наблюдава от кметовете на населените места. Няма данни за възникване на критична ситуация.

На територията на БДЗБР няма данни за възникване на критична ситуация.

Данни за критични нива и аварийни ситуации, за критични участъци по диги и за укрепителни съоръжения:

Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реките Дунав, Вит, Осъм, Дунавските Добруджански реки. В участък на р. Габерска, по поречието на Искър, в с. Габер, община Драгоман, водното ниво плавно спада и реките се прибират в коритата си. Река Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната  територия), при мост на път Ценово - с. Караманово-с. Вардим е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи вследствие валеж, намалена проводимост на р.Студена, непочистени крайпътни канавки. Във водосбора на река Русенски Лом критични участъци има във населените места при с. Красен и с. Божичен. Нивото на река Русенски Лом в с. Красен е спаднало с около 40 см. през последното денонощие. Нивата спрямо предходния ден са с тенденция към понижаване. Наблюдава се понижение на  водното ниво в р. Огоста. При с. Хайредин р. Огоста е с воден стоеж 184 см. При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си.

Със заповед на кмета на община Видин е обявено бедствено положение за част от територията на община Видин: кметство Иново – извършени са аварийни  ремонтни дейности на корекцията на р. Делейнска в района на село Иново, ограничено е изливането на водата към земеделски земи. Със Заповед № 35/11.03.2018 г. на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите. Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок се понижава. Останали са разливи  в регулацията на гр.Брегово,работят отводнителни модули на РД ПБЗН.

Друга информация свързана с вредното въздействие на водите – резултати от извънредни проверки, осигурена проводимост на реките и др.:

Във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово, БДДР възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Резултатите от първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок на 13.03.2018 г. при Брегово са: РН – 7,74, разтворен кислород – 8,7 mg/l, eлектропроводимост – 346 µs/sm, температура – 9,4 °C. Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон. Пробите от  повърхности води ще бъдат изследвани по над 15 показатели, включващи основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Анализите ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Продължава денонощното дежурство на експерти от Басейновите дирекции, които  анализират необходимата информация. При получена информация за потенциална опасност от интензивни валежи или други критични ситуации ще бъдете уведомени незабавно.