Речните нива ще бъдат без съществени изменения

15 декември 2017 | 15:23

Днес и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има повишения на нивата, като са възможни локални поройни наводнения в планинските части от водосборите на реките Нишава, Блато и Луда Камчия (в притока й р. Голяма река), във водосборите на реките Мочурица, Боа, Дереорман, Коюнбунар (притоци в средното и долното течение на р. Тунджа) и на южночерноморските реки (Средецка, Факийска река, Дяволска, Караагач, Велека).

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без изменение. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива от -2 см до +1 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -16 см до +5 см. По-значително понижение вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено на р. Въча при гр. Девин (-82 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в басейна са под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в горното течение на река Арда.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -4 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Очаквани интензивни валежи

През следващите 48 часа се очакват интензивни валежи в/във:

- Дунавски басейн – горното течение на р. Огоста, средното течение на р. Искър и в планинските части от водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра.
- Черноморски басейн – долното течение на река Камчия и реките разположени южно от нея.
- Източнобеломорски басейн – планинските части от водосбора на р. Тунджа и в притоците и реките Мочурица, Боа, Дереорман и Коюнбунар, планинските части от водосборите на р. Марица и водосбора на р. Крумовица (приток на р. Арда).
- Западнобеломорски басейн – планинските части от водосбора на река Струма.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени ще бъдат повишенията в средните и долните течения на реките разположени западно от р. Искър. На 18 декември речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 16 декември вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в планинските части от водосбора на река Нишава.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 декември 2017 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора на река Искър ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. В късните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 18 декември речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 16 декември вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в планинските части от водосбора на река Блато.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 декември 2017 ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16 декември и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 18 декември нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16 декември и в периода 17-19 декември вследствие на валежи са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на 17 декември във водосбора на река Камчия и реките разположени южно от нея. На 18 декември речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 16 декември вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в планинските части от водосбора на река Луда Камчия (в притока й р. Голяма река) и във водосборите на южночерноморските реки (Средецка, Факийска река, Дяволска, Караагач, Велека).

Източнобеломорски басейн: Днес и утре водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията в средното течение на река Тунджа, в родопските притоци на река Марица и във водосбора на река Арда. На 16 декември вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосборите на реките Мочурица, Боа, Дереорман и Коюнбунар (притоци в средното и долното течение на р. Тунджа).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19 декември 2017 г..

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград е възможно да премине жълтия праг за предупреждение в ранните часове на 17 декември 2017 г.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Доспат и Места, както и в долното течение на р. Струма. На 18 декември нивата на реките в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.12.2017 г. е 4 142,0 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 80,1 % от общия им обем;
напояване – 46,0 % от общия им обем;
енергетика – 74,6 % от общия им обем.