Речните нива ще останат без изменения

16 ноември 2017 | 15:54

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосбора на р. Струма (Западнобеломорски басейн).Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +10 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +20 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 17 до 19 ноември вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата във водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи се очакват на 18 и 19 ноември в средното и долното течение на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще се задържат без изменение. На 17 и 18 ноември в резултат на валежи са възможни повишения на нивата в целия водосбор, по-съществени се очаква да бъдат в горното течение на основаната река при Габрово. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 ноември се очакват незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки и на реките Факийска, Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 18 и 19 ноември в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата във водосборите на: р. Тунджа – горно и средно течение; р. Марица, старопланинските и родопските ѝ притоци; р. Арда – горно течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 18 и 19 ноември се очакват краткотрайни повишения във водосбора на р. Доспат, в средните и долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 17 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.11.2017 г. е 3 769,1 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

• питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;

• напояване – 42,7% от общия им обем;

• енергетика – 66,6% от общия им обем.