Речните нива ще останат без промяна

10 октомври 2018 | 15:23

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +17 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -7 см до +3 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в долното течение на р. Искър от -14 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн:  нивата на реките  през изминалото денонощие  са останали без съществени промени. Регистрираните изменения на водните нива са от -2 см до +3 см. Водните количества в реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие  са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р.Тунджа от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -16 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +11 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на реките  Марица и  Въча от -147 см до +148 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките  са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни нивата на реките ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 11, 12 и 13 октомври  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 октомври  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще са без съществени изменения. На 11 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес  и през следващите  три дни нивата на реките  ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че нивата на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира,че водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 На 11 октомври опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.10.2018 г. е 4 239,7 млн. м3 и представлява 65,3% от сумата на общите им обеми, което e с 0,1% по-малко в сравнение с 09.10.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,4% от общия им обем;
  • напояване – 53,9% от общия им обем;
  • енергетика – 71,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 Каскада „Арда“:

  • Язовир „Кърджали“ – 297,074 млн. м3, което е 59,8% от общия му обем;
  • Язовир „Студен кладенец“ – 242,419 млн. м3, което е 62,5% от общия му обем;
  • Язовир „Ивайловград“ – 113,667 млн. м3, което 72,5% от общия му обем.

 Каскада „Горна Тунджа“:

  • Язовир „Копринка“ – 34,396 млн. м3, което е 24,2% от общия му обем;
  • Язовир „Жребчево“ – 182,992 млн. м3, което е 45,8% от общия му обем.