Речните нива ще останат без съществени изменения

16 май 2017 | 16:11
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително понижение на водното ниво (от - 83 см) е  отчетено на р. Въча при м. Забрал (Източнобеломорски басейн) в резултат от работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 17 см Черноморски басейн: колебания от - 4 см до  +4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 83 см до + 13 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 8 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн  днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 май ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Лом, Огоста и Искър – в сутрешните часове, а в горните течения на Вит, Осъм и Янтра – във вечерните часове на деня. На 18 и 19 май речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 май ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 17, 18 и 19 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор ще започнат да се понижават. От вечерните часове на 17 май вследствие на валежи ще има нови незначителни повишения на водните нива в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 май водните течения ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни, като в резултат на валежи на 17.05 са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 18 май вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на добруджанските реки и р. Камчия. На 19 май речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в ранните часове на 18 май са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горните течения на р. Марица (във водосбора на родопския й приток Чепинска) и р. Арда. На 19 май речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян не се очаква да достигне жълтия праг за предупреждение през следващите 3 дни.
Западнобеломорски басейн: днес през деня речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в късните часове на деня, през нощта срещу 17 май и на 17 май се очакват повишения в долните течения на р. Места и р. Струма (във водосборите на притоците й р. Лебница и р. Струмешница). На 18 май речните нива ще се понижават, като повишения ще има в долните течения на реките вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 17 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16. 05. 2017 г. е 4413,2 млн. м3 и представлява 68,0% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,7% от общия им обем
  • напояване – 56,6% от общия им обем
  • енергетика – 73,0% от общия им обем