Речните нива ще останат без съществени изменения

04 септември 2017 | 16:31
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (от - 22 см до + 25 см) в резултат на валежи са регистрирани в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, Места и Струма. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от - 31 см до + 46 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн). Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества под и около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 31 см до + 46 см Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 5 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 19 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане ще са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки до 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Вследствие на оттичане ще има незначителни повишения в долното течение на основната река до 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6 и 7 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения в долната част от водосбора до 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедно-вечерните часове на 5 септември са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.   Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В резултат на оттичане са възможни незначителни повишения в долните течения на наблюдаваните реки до 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.  На 5 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 4 септември 2017 г. е 3921 млн. м3 и представлява 60,4 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 81, 7% от общия им обем
  • напояване – 44, 6% от общия им обем
  • енергетика – 69% от общия им обем.