Речните нива ще останат без съществени изменения

01 ноември 2017 | 16:37

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са  отчетени колебания от (- 17/+ 14 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 17 см до + 14 см

Черноморски басейн: колебания от - 10 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни нивата на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 ноември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. В събота в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на нивата във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 2 ноември 2017 г. В страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 ноември 2017 г. е 3813,9 млн. м3 и представлява 58,8% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 7% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 67, 7% от общия им обем.